KALİTE YÖNETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ FAALİYETLERİ

• İlgili yönetmelik ve yönergelere uygun olarak Birim Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komisyonları ile birlikte üniversite kalite sistem dokümanlarını hazırlar, onaylatır ve sürekli olarak gözden geçirir.
• Kalite yönetim sistemi dokümanlarının ilgili akademik ve idari birimlere dağıtımını sağlar ve doküman dağıtımı ile ilgili kayıt sistemini oluşturur.
• Tüm akademik ve idari birimlere ait kalite sistem dokümanlarının güncelliğini takip eder, güncelliğini yitiren dokümanları ilgili birimlerden alarak güncel dokümanları iletir.
• Kalite kayıtlarının ilgili birimlerde düzenli olarak saklanmasını sağlar.
• Üniversitenin akademik ve idari hizmetlerini geliştirmeye yönelik ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmaları yürütür.
• Üniversite birimlerinin stratejik planlarının gözden geçirilmesi ve stratejik planlama hedeflerinin izlenmesi konusunda Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile koordineli olarak çalışır.
• Üniversite kalite yönetim sisteminin etkin olarak uygulandığının ve sürdürüldüğünün doğrulanması, gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarının başlatılabilmesi için gereken iç tetkikleri planlar ve gerçekleştirir, tetkik sonuçlarını içeren iç tetkik raporlarını hazırlar ve Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’na (ADEK) sunar.
• Üniversitenin akademik ve idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik anketleri uygular ve değerlendirir.
• Sürekli iyileştirme süreci ile ilgili düzeltici ve önleyici faaliyetlerin takibini sağlar.
• Üniversite kalite sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenler.