Yeni Kayıt ve Ek Kontenjan Kayıt Süreci
Yaz Okulu Süreç Akışı
ÖSYM Kontenjan İş Akışı
Mezuniyet İş Akışı
Kayıt Silme İş Akışı
Lisans Süreci İş Akışı
Kurumlararası Yatay Geçiş
Çift Anadal İş Akışı
Akademik Takvim Oluşturma İş Akışı
Akademik Takvim Hazırlama

Yılda bir kez bir sonraki akademik yıla ait Akademik Takvim taslağı hazırlanır, ilgili akademik birimlerin görüşleri alınır ve Üniversite Senatosuna sunulur.

Arşiv İşlemleri

Her eğitim öğretim dönemi sonunda mezuniyet işlemleri sonunda ve kayıt sildiren öğrencilerin dosyaları arşive kaldırılır.

Askerlik İşlemleri

İlgili mevzuat kapsamında askerlik şubelerinden gelen yazılar cevaplanarak, Askerlik Şubeleri/Daire Başkanlıkları ile askerlik çağına gelmiş öğrenciler için EK-C belgesi gönderilir.

Belge Hazırlama,

Onaylama Öğrenciler için aşağıdaki belgeler düzenlenir:
• Öğrenci Belgesi • Uluslararası Öğrenciler İçin İkamet Belgesi
• Transkript (Not dökümü) • Geçici Mezuniyet Belgesi
• Diploma • Diploma Eki
• Dereceye Giren Mezunlar İçin Başarı Belgesi
• Diğer belgeler (İlgili makama vb.)

Danışmanlık, Bilgilendirme

Öğrenciler, akademik ve idari birimler, mevzuat, mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirilir.

Disiplin İşlemleri

İlgili mevzuat çerçevesinde disiplin soruşturması yürütülen öğrencilerin disiplin işlemleri yürütülür, ilgili akademik ve idari birimlerle koordinasyon sağlanır.

Evrak (öğrenci, kurum içi, kurum dışı) İşlemleri

Öğrencilerle ilgili olarak yazışmalar yapılır.

Faaliyet Raporu Hazırlama

Yılda bir kez yayımlanan Üniversite Faaliyet Raporunda yer almak üzere öğrencilerle ilgili bilgiler hazırlanır ve ilgili birime iletilir. Yılda bir kez olmak üzere Birim Faaliyet Raporu hazırlanır.

İstatistik Hazırlama

Öğrencilerle ilgili olarak kurum içi ve dışından talep edilen istatistikler hazırlanır.

İzin (kayıt dondurma) İşlemleri

Çeşitli nedenlerle kayıt donduran öğrencilerin bilgileri OBS’ye işlenir.

Katkı Payı, Öğrenim Ücreti İşlemleri

Katkı payı ödemekle yükümlü olan öğrenciler ile katkı payından muaf olan öğrencilerin bilgileri OBS’ye işlenir.(Kredi ve Yurtlar Kurumu, Yurtdışı Akraba Topluluklar Başkanlığı vb.) bilgi alışverişi yapılır, koordinasyon sağlanır. Gerekçeli durumlarda katkı payı iade işlemleri yürütülür.

İlk kayıt, kayıt yenileme, kayıt sildirme

Yılda iki kez olmak üzere (güz, bahar) kayıt organizasyonları (üniversiteye ilk kayıt, kayıt yenileme) yapılır, ilgili birimlerle koordinasyon sağlanır. Kayıt duyuruları yapılır. Üniversiteden çeşitli nedenlerle kayıt sildiren öğrencilerin işlemleri yürütülür.

Mezuniyet, Diploma, Diploma Eki İşlemleri

Yılda iki olmak üzere (güz, bahar, mezun adayları tespit edilir, ilgili akademik birimlerle mutabakat sağlanır. Mezuniyeti kesinleşenlerin Geçici Mezuniyet Belgeleri/Diplomaları ve Diploma Ekleri hazırlanır,

Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS, ) İşlemleri

Öğrenci Bilgi Sistemi Programımız yenilenmiş ve Akademik, İdari Personel ile öğrencilerimize daha verimli hizmet verilmeye başlanmıştır.

Programlara Başvuru (Yatay Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal, Özel Öğrenci) İşlemleri

Yılda iki kez yatay geçiş, çift ana dal, yan dal, özel öğrenci, başvuru işlemleri yürütülür. Konuya ilişkin bilgiler (kontenjanlar, koşullar vb.) duyurulur, başvurular alınır, ilgili akademik birimlere iletilir, sonuçları duyurulur.

Satın Alma İşlemleri

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın çeşitli satın alma, stoklama vb. işlemleri yürütülür.

Staj İşlemleri

Çeşitli kurumlardan iletilen öğrenci staj kontenjanları ilgili akademik birimlere iletilir, akademik birimlerden toplanan bilgiler ilgili kurumlara iletilir, kurumlarla koordinasyon sağlanır.

Web Sitesi İşletimi

Öğrencileri güncel konularda, mevzuat ve mevzuat değişiklikleri konusunda bilgilendirmek amacı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığınca güncellenir. Birimimizde 2018 döneminde, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, kaynakların etkili ve verimli kullanılmasına, kamu hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesine ve bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinliğin sağlanmasına çalışılmış; bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Üniversitemiz 2018 döneminde Aktif Öğrenci Sayıları, Aktif Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları ve Mezun Öğrenci Sayılarına ait bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.