Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP), Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunun sekreterya hizmetlerinin yürütülmesi, bütçe ödeneklerinin özel hesaba aktarılması ve özel hesaba ilişkin işlemlerin yürütülmesinden sorumludur. Ayrıca belirtilen hizmetlerin bütçe ilke ve esaslarına, kanun tüzük ve yönetmelikleri ile diğer mevzuata uygun olmasından 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca, Harcama Yetkilisinin mali sorumluluğu bulunmaktadır.

BAP Bilgisayar işletmeni Görev Tanımı
BAP Koordinatör Görev Tanımı
BAP Memur Görev Tanımı