DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV TANIMI FORMU
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
GÖREV UNVANI : İşletme Müdürü
ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar
TEMEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ·İşletmenin idari, malî ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,
 • Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dâhilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,
 • Döner sermaye memurlarının atamalarını teklif etmek ve işletmeye işçi alınması, çıkarılması ve işçilerin özlük haklarına ilişkin işleri yapmak,
 • İşletmenin çalışma programlarının ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,
 • Dayanıklı taşınırlar ile tüketim malzemelerinin iyi bir şekilde kullanılmasını, saklanmasını, korunmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,
 • Taşınır işlemlerinin usulüne göre yürütülmesini sağlamak, gerekli denetimi yapmak.
 • Mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinin gerçekleştirilmesi,
 • İşletmeye bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 • İşletmenin stratejik planını, faaliyet raporlarını hazırlatmak ve üst yönetime sunmak
 • Rektörlük Makamı (Harcama Yetkilisi) tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Görevlerinden dolayı Rektör’e (Harcama Yetkilisi), karşı sorumludur.
GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :
 • Üniversitelerde Görevde Yükselme Yönetmeliğinin İşletme Müdürü için gerektirdiği şartları taşımak.
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜGÖREV TANIMI FORMU SATINALMA VE MUHASEBE BİRİMİ
GÖREV UNVANI : Satınalma ve Muhasebe Birimi Büro Personeli
ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Döner Sermaye İşletme Müdürüne bağlı görev yapar
TEMEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :
 • Fatura düzenlemek,
 • Banka işlemlerinin takibini yapmak,
 • İş alım kararlarının takibini yapmak,
 • Gelir gider cetvellerini düzenlemek,
 • Gelirlerin birimlere dağıtılmasını sağlamak,
 • İşletme bütçesini hazırlamak,
 • Birim faaliyet raporu hazırlamak,
 • Satın alma işlemlerini yapmak,
 • Yolluklara ilişkin işlemleri,
 • İletişim gider tahakkuklarını yapmak,
 • Ödeme emri belgesi düzenlenmek,
 • Ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde ön mali kontrolü yapmak,
 • Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemlerin, harcama birimlerinin bütçesi, kullanılabilir ödenek tutarı ve mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden kontrolünü yapmak,
 • Borç ve alacakların takibini yapmak,
 • Amortisman işlemlerini yapmak,
 • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkisi görevini yürütmek,
 • Taşınır işlemlerinin mevzuata uygun yapmak,
 • İç ve dış yazışmaları yapmak,
 • Birim arşiv hizmetlerini yapmak,
 • İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Görevlerinden dolayı Döner Sermaye İşletme Müdürüne karşı sorumludur.
GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :
 • 657sayılı DMK ya göre memur statüsünde bulunmak,
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgi, nitelik ve deneyime sahip olmak.
DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU TAHAKKUK VE ÖDEMELER BİRİMİ
GÖREV UNVANI : Tahakkuk ve Ödemeler Birimi Büro Personeli
ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Döner Sermaye İşletme Müdürüne bağlı görev yapar
TEMEL GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI :
 • İş avansı ve kredi işlemlerini yapmak,
 • İş alım kararlarının takibini yapmak,
 • Ek ödeme işlemlerini yapmak,
 • Ödeme emri belgesi düzenlenmek,
 • Ödeme emri belgesi ve eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde ön mali kontrolü yapmak,
 • Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemlerin, harcama birimlerinin bütçesi, kullanılabilir ödenek tutarı ve mevzuat hükümlerine uygunluğu yönünden kontrolünü yapmak,
 • Vergi beyannamelerini düzenlemek,
 • Borç ve alacakların takibini yapmak,
 • Amortisman işlemlerini yapmak,
 • Taşınır Kayıt Kontrol Yetkisi görevini yürütmek,
 • Taşınır işlemlerinin mevzuata uygun yapmak,
 • İç ve dış yazışmaları yapmak,
 • Birim arşiv hizmetlerini yapmak,
 • İşletme Müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,
 • Görevlerinden dolayı Döner Sermaye İşletme Müdürüne karşı sorumludur.
GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER :
 • 657sayılı DMK ya göre memur statüsünde bulunmak,
 • Mesleğinin gerektirdiği bilgi, nitelik ve deneyime sahip olmak.