ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

BİRİM/ALT BİRİM GÖREV TANIMI FORMU

 

Kurumu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Birimi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Alt Birimi

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev Amacı2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı KHK’nin 32’nci maddesi, Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı öğrencilerin beslenme, barınma, sağlık, spor, kültür ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulmuştur. Dairemizin amacı öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak, ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkân verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır.


İlgili Mevzuat
         2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri

 • 124 sayılı KHK’nin 32’nci maddesi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat,
 • İhale kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat,
 • Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu,
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • YÖK Mevzuatı,
 • Diğer Mevzuat.

Temel İş ve Sorumluluklar
Dairenin faaliyet alanı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri, 124 sayılı KHK'nin 32’nci maddesi, Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği ve diğer mevzuat ile belirlenmiştir. Bu kapsamda başkanlığımız üniversitemiz öğrenci ve personeline yönelik aşağıdaki hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

 • Sağlık Hizmetleri,
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri,
 • Sosyal ve Kültürel Hizmetler
 • Kültür Hizmetleri
 • Spor Hizmetleri
 • İdari Hizmetler
 • Engelli Öğrenci Birimi Sekretaryası
 • Öğrenci Toplulukları Üst Kurulunun Sekretaryasını Yapmak
 • Malî konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


 


Kurumu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Birimi

Sağlık, Kültür v e Spor Daire Başkanlığı

Alt Birim

Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev Amacı


Mediko-Sosyal, Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince üniversitemiz öğrencilerine beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi ettirmek amacıyla sağlık hizmeti vermektir.

İlgili Mevzuat


 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri
 • 124 sayılı KHK’nin 32’nci maddesi
 • Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • YÖK Mevzuatı,


Temel İş ve Sorumluluklar


Dairede öğrencilerin beden ve ruh sağlığı hizmetlerini yürütmek üzere aşağıdaki hizmetler yapılır:

 • Üniversitenin bütün öğrencileri ile çalışanları, emeklileri ve çalışanların bakmakla yükümlü olduğu bireyler için sağlık fişi düzenlemek,
 • Üniversitedeki bütün öğrencileri imkânlar ölçüsünde her yıl bir defa zorunlu olarak sağlık kontrolünden geçirmek ve tespit edilen bulguları sağlık fişine işlemek,
 • Öğrencilere, gerektiği zamanlarda koruyucu aşılar uygulatmak,
 • Öğrencilerle, üniversitede görevli diğer personel için, sağlıklarını korumak, bu konuda bilgilerini arttırmak ve eğitmek amacıyla konferanslar düzenlemek, ilgili filmleri göstermek ve gerekirse broşürler dağıtmak,
 • Öğrencilerle diğer personelin muayeneleri ile ayakta tedavilerini yapmak,
 • Yatırılarak inceleme ve tedavisi gereken hastaların, ilgili sağlık kuruluşlarına gönderme işlemleri ile her türlü laboratuvar tahlilleri ve radyolojik incelemelerini yapmak veya yaptırmak,
 • Öğrencilerin bütçe imkânları ölçüsünde görevli hekimlerce saptanacak ilaç, gözlük, ortopedik cihaz vb. ihtiyaçları sağlamak,
 • Tedavi masraflarını T.C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından karşılanan öğrencilerin, bu giderleri ile gözlük ve ortopedik araç masraflarının söz konusu kurumlar tarafından daireye ödenmesini sağlamak,
 • Sağlık Hizmetlerindeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,

  
 

Kurumu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Birimi

Sağlık, Kültür v e Spor Daire Başkanlığı

Alt Birim

Kültür Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev Amacı

Kültür hizmetleri olarak öğrencilerin ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları ile birlikte dinlenme ve eğlence alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemelerini, isterlerse bu faaliyetlere katılmalarını sağlamak amaçtır.

İlgili Mevzuat

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri
 • 124 sayılı KHK’nin 32’nci maddesi
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat,
 • Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • YÖK Mevzuatı,

Diğer Mevzuat

Temel İş ve Sorumluluklar

 • Resim ve fotoğraf sergileri açmak, konser, konferans, tiyatro ve benzeri sanat ve kültür alanlarında faaliyetler düzenlemek ve bu maksatla bu çeşit faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla işbirliği yaparak, öğrencilerin daha geniş ölçüde sanat ve kültür faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak,
 • Öğrencilerin boş zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için resim, fotoğraf, el sanatları, halk dansları, klasik dans, müzik ve benzeri faaliyet alanlarında kurslar, çalışma grupları, korolar oluşturmak, bu grup ve koroların üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergi ve karşılaşma gibi faaliyetlerde bulunmalarını veya karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
 • Üniversitemiz kültür ve bilim sanat topluluklarının etkinliklere hazırlanmalarında öğrencilere yardımcı olmak,
 • Akademik danışmanlarla birlikte, kültür ve bilim sanat topluluklarının işleyişini takip etmek,
 • Birim içinde düzenlenecek etkinliklerin gerçekleştirilmesine koordinatörlük yapmak,
 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web sayfasında yapılan her etkinliğin yer almasını sağlamak ve web sayfası güncellemesini düzenlemek,
 • Birime gelen duyuruların duyuru panolarından ve internet sayfalarından duyurulmasını sağlamak,
 • Dairenin kültür faaliyetleri ile ilgili konularda, kurum dışı kişiler, kurumlar ve kuruluşlar tarafından düzenlenen toplantılara Adana ATÜ’yü temsilen katılmak,
 • Üniversitemiz öğrenci topluluklarının kurulması, kapatılması ve etkinlik talepleri ile ilgili işlemleri yapmak,
 • Adana ATÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesinde belirtilen görevleri yapmak,
 • Kültür Hizmetlerindeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,

 


Kurumu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Birimi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Alt Birim

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü

Görev Amacı

Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri gerçekleştirmek; bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesi için çaba göstermek,


İlgili Mevzuat

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri
 • 124 sayılı KHK’nin 32’nci maddesi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat,
 • İhale kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat,
 • Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu,
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • YÖK Mevzuatı,

Diğer Mevzuat.

Temel İş ve Sorumluluklar

 • Öğrencilerin barınma, beslenme, burs ve kredi gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli hizmetleri gerçekleştirmek; bu hizmetleri sunan kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin daha iyi yürütülmesini sağlamak ve yurt kantin ve kafeteryalarının en iyi şekilde hizmet vermesini sağlamak,
 • Çeşitli konuları içeren kitap vb. bulunduran okuma salonları açarak, öğrencilerin ilgi alanlarına göre bilgi edinmelerine, yeni ilgi alanları kazanmalarına yardım etmek ve boş zamanlarını okuyarak değerlendirmelerini özendirmek,
 • Öğrencilerin ve çalışanların sömestre ve yaz tatilleri için, dinlenme tesisleri veya kamp yerleri kurmak veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak hizmetin görülmesini sağlamak.
 • Öğrencilerin ve çalışanların ulaşım hizmetlerinin görülmesini temin etmek veya bu konuda faaliyet gösteren kuruluşlarla anlaşarak, hizmetin en iyi şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Üniversitede çalışanların okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarının çalışma saatleri içinde bakımları ve eğitimlerine yardımcı olmak üzere, kreş, yuva ve benzeri birimler kurmak ve bu konuda ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetin en iyi şekilde görülmesini sağlamak,
 • Sosyal Hizmetlerdeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,

 
Kurumu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Birimi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Alt Birim

Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev AmacıÖğrencilerin ve çalışanların beden sağlıklarını korumak ve geliştirmek, onlara disiplinle çalışma alışkanlığı kazandırmak, spora ilgi duymalarını sağlamak, enerjilerini bu olumlu yöne yöneltmek, boş zamanlarını değerlendirmek için ilgi duydukları spor dalında çalışmalarını sağlamak amaçtır.

İlgili Mevzuat

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri
 • 124 sayılı KHK’nin 32’nci maddesi
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat,
 • Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • YÖK Mevzuatı,

Diğer Mevzuat

Temel İş ve Sorumluluklar

 • Grup çalışmaları ve karşılaşmalar düzenlemek, spor birlikleri kurmak,
 • Bu amaçlarla kurulmuş bulunan yurt dışı ve yurt içi kuruluşlarla işbirliği yaparak, bu alandaki çalışmaları yaygınlaştırmak, üniversiteyi temsilen öğrencilerin yarışma ve karşılaşmalara katılmalarını sağlamak.
 • Üniversitelerin tüm spor, tesis ve malzemelerinin tek elden kullanılmasını, elemanların planlı bir şekilde çalışmalarını ve bir merkezden yönetilmelerini sağlamak.
 • Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği spor müsabakalarından üniversitemizin uygun bulunduğu ile federasyonun uygun gördüğü branşlarda müsabaka düzenlemek,
 • Üniversitemiz spor şenliklerinde gerçekleştirilen sportif faaliyetlerin işlemlerini yürütmek,
 • Üniversitemiz öğrencilerinin sportif faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için mekânlar oluşturmak, spor salonunun hazırlanması, ilgili branşlarda saha-salonların organizasyonu işlemlerini yürütmek vb. sportif organizasyonların hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • Akademik danışmanlarla birlikte, spor topluluklarının işleyişini takip etmek,
 • Üniversitemiz spor topluluklarının etkinliklere hazırlanmalarında öğrencilere yardımcı olmak,
 • Spor Hizmetlerindeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,

 
Kurumu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Birimi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Alt Birim

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Görev AmacıDairede, 03.02.1984 gün ve 18301 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde daire ile ilgili tüm iş ve işlemlerin kanuna uygun olarak yürütülmesini sağlamak.

İlgili Mevzuat • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri
 • 124 sayılı KHK’nin 32’nci maddesi
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat,
 • İhale kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat,
 • Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
 • 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu,
 • 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
 • YÖK Mevzuatı,

Diğer Mevzuat.

Temel İş ve Sorumluluklar

 • SKS Stratejik Planın hazırlama çalışmalarına koordinatörlük yapmak,
 • Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 • Dairemizle ilgili faaliyet raporları, toplantı tutanakları ve istatistikî verilerin hazırlanmasına yardımcı olmak,
 • 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamında mal ve hizmet satın alma işlemlerini yürütmek,
 • 5018 sayılı Kanuna ilişkin taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak satın alınan her türlü taşınıra taşınır işlem fişi düzenleyerek giriş yapılmasını sağlamak ve depodaki taşınırların kullanıma hazır halde bulunması için, depo düzenini koordine etmek,
 • 2005/7 sayılı Standart Dosya Planı konulu Başbakanlık Genelgesi dâhilinde gelen-giden evrakların sınıflandırılması, kayıtlanması, dosyalanması, arşivlenmesini yapmak,
 • Engelli Öğrenci Birimi sekretarya görevlerini yürütmek
 • İdari Hizmetlerdeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,
 • Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin İdari Hizmetler içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlamak/sağlattırmak,
 • Kalite politikası, kalite hedefleri ve ilgili prosedürler uyarınca, kalite yönetim sisteminin kurulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, destek sağlamak.
 • Üst yönetimin, Kalite Yönetim Sistemini Gözden Geçirme Toplantılarına (çağrıldığında) katılmak,

 

Kurumu

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Birimi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Alt Birim

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görev AmacıÖğrencilerin karşılaştıkları duygusal, sosyal, eğitime veya meslek ve iş seçimine ilişkin sorunların çözümünde onlara danışmanlık ve rehberlik yapmak amaçtır.

İlgili Mevzuat

 • 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46 ve 47’nci maddeleri
 • 124 sayılı KHK’nin 32’nci maddesi
 • Personel kanunları ve ilgili mevzuat,
 • 6085 sayılı Sayıştay Kanunu,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
 • YÖK Mevzuatı,

Diğer Mevzuat.

Temel İş ve Sorumluluklar

 • Yeni giren öğrencilere, üniversite, kurallar ve yakın çevre hakkında tanıtıcı ve aydınlatıcı bilgiler vermek, öğrencinin çevreye ve üniversiteye alışmasını sağlamak,
 • Öğrencilerin sorunlarını saptamak ve çözümü için ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
 • Bulundukları bölümü değiştirmek isteyen öğrencilerin kendi ilgi ve yeteneklerini tanımasına ve uygun seçimler yapmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilere ileride sahip olacakları mesleğe ilişkin bilgiler vermek ve onları çevredeki iş imkânlarından haberdar etmek. Özel kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, mezunlara iş bulmaya yardımcı olmak ve işe yerleştirilen mezunları imkânları ölçüsünde izlemek,
 • Duygusal sorunları olan öğrencilere, istek ve ihtiyaçlarına göre bireysel veya grupla psikolojik danışma yapmak. Bireyin önemli kararlar almasına, kendisini daha iyi tanımasına, çevresindeki insanlarla daha etkili ilişkiler kurmasına yardımcı olmak,
 • Öğrencilerle ilgili olarak havale edilen vakalarda yetkililerce ön görüşme yapılmasını ve gerektiğinde onlara psikolojik testler uygulanmasını sağlamak. Yapılan değerlendirme sonucuna göre öğrenciyi ilgili hizmet birimine göndermek,
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerindeki dosyalama ve arşivleme işlerini yapmak,